Thông tin giáo viên
tuyen
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Giáo viên cơ hữu
Nguyễn Thị Mộng Tuyền

"The mediocre teacher tells.
The good teacher explains.
The superior teacher demonstrates.
The great teacher inspires.”

- William Arthur Ward

Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp Giảng dạy – Đại học Cần Thơ
IELTS 8.0
Thâm niên giảng dạy: 11 năm