Thông tin giáo viên
hien
Võ Thế Hiện
Giáo viên cơ hữu
Võ Thế Hiện

"Life is 10% of what happens to you
and 90% of how you react to it.”

- Charles R. Swindoll

Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp Giảng dạy – Đại học Cần Thơ
IELTS 7.0
Thâm niên giảng dạy: 8 năm