Thông tin giáo viên
minh
Trần Nhật Minh
Giáo viên cơ hữu
Trần Nhật Minh

"Ask, and it will be given to you.”

- Matthew 7:7-8

Cử nhân Ngành Ngôn ngữ Anh – Đại học Cần Thơ
IELTS 7.5
Thâm niên giảng dạy: 4 năm