A HAPPY LANGUAGE SCHOOL
FOR FAR-REACHING GROWTH

Author: admin


NGÀY KHAI GIẢNG   LOẠI LỚP Thời lượng Kế hoạch giảng dạy Tuần bắt đầu      Tuần kết thúc 10/12/2018   – PRE-IELTS   – Căn bản   – Tiếng Anh học thuật A1, A2, B1, B2 10 tuần Read more…


NGÀY KHAI GIẢNG   LOẠI LỚP Thời lượng Kế hoạch giảng dạy Tuần bắt đầu      Tuần kết thúc 17/11/2019   – PRE-IELTS   – Căn bản   – Tiếng Anh học thuật A1, A2, B1, B2 10 tuần Read more…


NGÀY KHAI GIẢNG   LOẠI LỚP Thời lượng Kế hoạch giảng dạy Tuần bắt đầu      Tuần kết thúc 14/10/2019   – PRE-IELTS   – Căn bản   – Tiếng Anh học thuật A1, A2, B1, B2 10 tuần Read more…


NGÀY KHAI GIẢNG   LOẠI LỚP Thời lượng Kế hoạch giảng dạy Tuần bắt đầu      Tuần kết thúc 16/09/2019   – PRE-IELTS   – Căn bản   – Tiếng Anh học thuật A1, A2, B1, B2 10 tuần Read more…


NGÀY KHAI GIẢNG   LOẠI LỚP Thời lượng Kế hoạch giảng dạy Tuần bắt đầu      Tuần kết thúc 17/08/2019   – PRE-IELTS   – Căn bản   – Tiếng Anh học thuật A1, A2, B1, B2 10 tuần Read more…


NGÀY KHAI GIẢNG   LOẠI LỚP Thời lượng Kế hoạch giảng dạy Tuần bắt đầu      Tuần kết thúc 16/07/2019   – PRE-IELTS   – Căn bản   – Tiếng Anh học thuật A1, A2, B1, B2 10 tuần Read more…


NGÀY KHAI GIẢNG   LOẠI LỚP Thời lượng Kế hoạch giảng dạy Tuần bắt đầu      Tuần kết thúc 16/06/2019   – PRE-IELTS   – Căn bản   – Tiếng Anh học thuật A1, A2, B1, B2 10 tuần Read more…


NGÀY KHAI GIẢNG   LOẠI LỚP Thời lượng Kế hoạch giảng dạy Tuần bắt đầu      Tuần kết thúc 12/05/2019   – PRE-IELTS   – Căn bản   – Tiếng Anh học thuật A1, A2, B1, B2 10 tuần Read more…


NGÀY KHAI GIẢNG   LOẠI LỚP Thời lượng Kế hoạch giảng dạy Tuần bắt đầu      Tuần kết thúc 14/04/2019   – PRE-IELTS   – Căn bản   – Tiếng Anh học thuật A1, A2, B1, B2 10 tuần Read more…


NGÀY KHAI GIẢNG   LOẠI LỚP Thời lượng Kế hoạch giảng dạy Tuần bắt đầu      Tuần kết thúc 18/03/2019   – PRE-IELTS   – Căn bản   – Tiếng Anh học thuật A1, A2, B1, B2 10 tuần Read more…